O projektu

Prevence specifických poruch učení pro dobrý start do školy

Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.2.33/02.0051

Naším cílem je vytvořit systém včasné péče o děti předškolního a mladšího školního věku ve Středočeském kraji, které jsou ohrožené různými typy potíží, které se souhrnně označují jako specifické poruchy učení (SPU). Tyto potíže často provází nezdar ve škole, i při velkém úsilí a snaze dětí.  Naší snahou je rizika SPU u dětí zachytit ještě v předškolním věku tak, aby na základní škole nebyly demotivovány z důvodu neúspěchu.

Tohoto cíle chceme zajistit dvěma základními aktivitami: přímou prací v mateřských školách (program Superkroužek) a nabídkou služeb Centra prevence SPU, které bude působit přímo v budově Lexiku.

Budeme rozvíjet znalosti pedagogů ale i rodičovské veřejnosti v oblasti identifikace a zmírňování rizik SPU, jednak formou vzdělávacích seminářů v Lexiku, jednak poskytnutím přímé praxe pedagogům v mateřských školách, ve kterých bude probíhat reedukační program Superkroužek.

Aktivity v mateřských školách budou zaměřeny především na nápravy poruch chování a řeči s důrazem na dyskalkulii a dyspraxii.  Práci v mateřských školách budou vést zkušené odbornice -  etoped, speciální pedagožky a fyzioterapeutky za účasti pedagožek MŠ.

Aktivity v Centru prevence SPU budou zaměřeny na poradenské služby (individuální konzultace formou strukturovaného diagnostického rozhovoru, v odůvodněných případech i diagnostika, následná reedukace) a logopedii.

Bude probíhat spolupráce se základními školami (např. testování školní zralosti) a poradenství pro pedagogy v oblasti problémového chování žáků.

Cílové skupiny našich aktivit jsou:

  • děti s rizikem speciálních vzdělávacích potřeb od 3 let, konkrétně děti s rizikem poruch chování, řeči, s rizikem SPU s důrazem na dyskalkulii a dyspraxii.
  • rodiče těchto dětí
  • pracovníci škol a školských zařízení

Zapojíme:

  • mateřské školy (program Supekroužek)
  • učitelky a učitele MŠ, ZŠ a SŠ (účast na seminářích a konzultace)
  • děti z MŠ (zařazených do programu Superkroužek)
  • rodiče (setkání s rodiči a individuální konzultace)i
  • děti (strukturované diagnostické rozhovory, skupinové nápravy v poradenském centru)
  • děti (testy školní zralosti a logopedická péče)